Akce

PROBĚHLÉ AKCE

VI. celostátní kongres katechetů v Kroměříži

Ve dnech 25. až 27.října se v Kroměříži v pořadí již šestý celostátní kongres katechetů. Účastnily se ho přibližně tři stovky katechetů a katechetek, laiků i osob zasvěceného života. Přítomno bylo 30 kněží, 25 řeholnic a 3 biskupové, na jednu z bohoslužeb přijel účastníky pozdravit otec kardinál Miloslav Vlk. Převahu měli účastníci z moravských diecézí, z diecéze naší se kongresu zúčastnilo 14 lidí z různých vikariátů.
Téma kongresu, představené z pohledu různých teologických disciplín, bylo „Věřím ve vzkříšení těla a život věčný“. Pastorální hledisko představil Mons. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Ve své přednášce se zabýval otázkami, které si s vědomím vlastní smrtelnosti klade každý z nás: Co vlastně znamená věřit, komu věříme a proč, v co věříme, říkáme-li „věřím ve vzkříšení těla a život věčný“?
Pohled fundamentální teologie na problematiku eschatologie přiblížil účastníkům kongresu prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. Jeho přednáška se opírala o nejstarší biblická kérygmata vyznávající víru v Ježíšovo vzkříšení /viz 1 Kor 15, 3b – 5 / a jejich důsledky pro teologii zmrtvýchvstání.
Biblistika představovaná P. Jaroslavem Brožem Th.D. se věnovala vývoji pojetí a chápání věčného života a spásy na obrazech starozákonní a novozákonní tradice, stěžejní částí tohoto tématu byl ucelený přehled novozákonních eschatologických textů.
Představami posmrtného života a spásy v jiných náboženských kulturách a v dějinách náboženství se z pohledu religionistiky zabýval prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík. Přednáška se dotkla mimo jiné i spirituálních potřeb a představ dnešního člověka, nastolila otázky, jak může křesťanství dnes vnášet svou naději do prostředí moderní mentality, pro kterou je charakteristické vytěsňování či banalizování faktu smrti a zároveň touha po „něčem“, co člověka přesahuje.
Spirituální teologie reprezentovaná ThLic. Pavlem Vojtěchem Kohutem OCD představila dva způsoby duchovního prožívání víry ve vzkříšení a život věčný na příkladech svaté Terezie z Lisieux a blahoslavené Alžběty z Dijonu. Katechetika představená Dr. Vojtěchem Eliášem představovala potom jakési shrnutí předchozího a zejména ukázala na možnosti eschatologických témat v katechezi různých věkových skupin.
Kromě přednášek nabízel kongres také řadu doprovodných programů. Samozřejmostí bylo každodenní slavení eucharistie v kostele sv. Mořice a možnost soukromé modlitby či adorace ve dvou kaplích Arcibiskupského gymnázia, které účastníky kongresu hostilo. Řada zájemců využila možnosti prohlídky Arcibiskupských vinných sklepů nebo prohlídky samotného města Kroměříže, které plným právem patří mezi památky UNESCO. Některé z diecézí také využily chvíle volna ke společnému setkání, v přestávkách mezi přednáškami bylo možné zakoupit zajímavé tituly od řady nakladatelů a organizací. Asi největší zájem účastníků vzbudila přednáška prof. Tomáše Halíka na téma „Zralost víry“, kterou pořádala farnost sv. Mořice v rámci projektu „Dny křesťanské kultury v Kroměříži“. Prof. Halík zde mimo jiné představil svou novou knihu „Vzdáleným nablízku“, hlavně ale postavil před posluchače řadu otázek, které by neměly nechat lhostejného žádného křesťana. Zamýšlel se nad stavem kultury naší společnosti, nad odlišnostmi různých prostředí, do kterých křesťan s radostnou zvěstí vstupuje a zejména nad nutností vzdělání a promyšlené víry, která jediná může obstát před otázkami přinášenými proměnou mentality jednotlivce i celé společnosti. Všichni jsme na prahu velkých změn, nejen v oblasti techniky či reklamy, ale zejména v oblasti lidského myšlení, a to staví nás, křesťany a katechety obzvlášť, před nové úkoly. Nebát se odpovídat na otázky, nebát se dialogu s vlastním, ale i ateistickým prostředím, nebát se nabídnout naději „zraněnému ateismu“, za kterým se často skrývá touha po pochopení a strach ze samoty. A nebát se vlastních pochybností – umět přijmout krizi víry nebo osobní nezdar jako šanci k růstu, přijmout vědomí, že i víra každého z nás někdy prochází úzkostí a temnotou. Často právě proto, aby mohla vyzrát . Pro naději, kterou nám přináší vzkříšený Kristus.
CHYSTANÉ AKCE

Jarní metodický seminář 26. 4. 2008

26.DUBNA 2008
26.dubna 2008 se uskuteční metodický seminář k novým učebnicím pro třetí třídu. Seminář nově proběhne na dvou místech naší diecéze současně, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců.
V Liberci – Vratislavicích se sejdou katecheté z těchto vikariátů : českolipský, liberecký, turnovský a mladoboleslavský
V Mostě se sejdou katecheté z vikariátů krušnohorského, lounského, teplického, ústeckého, děčínského a litoměřického
Další podrobnosti o konaném semináři se včas dozvíte na našich webových stránkách a v dalších číslech naší přílohy Katechetického věstníku.